Odpowiedzialność

1. Serwis prowadzony jest przez firmę BASF. Wszelkie prawa odnoszące się do Serwisu zastrzeżone są przez i należą do firmy BASF.

2. Serwis oraz oprogramowanie udostępnione w ramach Serwisu dostarczane są użytkownikowi w stanie „tak jak jest”, bez żadnych gwarancji i deklaracji (jawnych lub domniemanych), oraz bez żadnej odpowiedzialności w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Za wyjątkiem działań umyślnych, firma BASF nie jest odpowiedzialna za żadne szkody spowodowane przez lub powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu. W żadnym przypadku firma BASF nie jest odpowiedzialna za pośrednie, przypadkowe, wtórne oraz szczególne szkody, spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem niniejszego serwisu.

3. Wszelkie informacje o produktach oraz inne informacje publikowane w ramach niniejszego Serwisu podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą firmy BASF. Jednak informacje te nie stanowią, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, żadnych gwarancji czy deklaracji dowolnego rodzaju, nie czynią firmy BASF odpowiedzialną oraz nie zwalniają Użytkownika z przeprowadzania własnych badań i testów.

4. Poza wyjątkami wyszczególnionymi na piśmie, Serwis, jego zawartość, materiały i informacje nie stanowią zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży firmy BASF.

5. Firma BASF może według własnego uznania, w każdej chwili i bez powiadomienia zakończyć działanie całego lub części Serwisu, co nie powoduje powstania żadnej odpowiedzialności. Firma BASF nie zobowiązuje się do aktualizacji Serwisu.

6. Odsyłacze do serwisów stron trzecich („hiperłącza”) nie stanowią autoryzacji takich serwisów przez firmę BASF i firma BASF nie jest odpowiedzialna za dostępność tychże serwisów oraz ich zawartości. Korzystanie z hiperłączy do tych serwisów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

7. Wszelkie roszczenia związane z Serwisem lub jego wykorzystaniem podlegają pod i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, z wyłączeniem tamtejszych zapisów prawa kolizyjnego.

Top